Quantum Satis

Minska risken för läkemedelsrelaterade problem

Möjligheter till förbättrad kvalitet i äldres läkemedelsbehandlingar via användande av Quantum Satissystemet!

Tyvärr drabbas många människor av läkemedelsrelaterade problem. Rapporter påvisar att bara i Sverige drabbas ca 35 000 människor av sjukhusvård orsakad av läkemedel. Man beräknar av ca 21 000 av denna läkemedelsrelaterade vård kan undvikas. Förutom lidandet hos de som drabbas innebär detta också ett merarbete för vård och omsorgspersonal samt miljardkostnader.

Källa: www.lartorget.sll.se

Analyssystemet Quantum Satis ( QS ) är utvecklat som ett stöd för läkare och omsorgspersonal i arbetet med att minska risken för felmedicinering hos framförallt äldre individer.

QSsystemet signalerar risker i den äldre patientens läkemedelsanvändning och ger användaren information om bl a olämpliga läkemedel, läkemedelsdubbleringar, läkemedelsinteraktioner, diagnosspecifika risker och kontraindikationer.

QSsystemet utgår från patientens läkemedelslista som med stöd av relevanta data från olika källor kombineras med patientens aktuella hälsoläge, fysiologi och symtom för att sammanställa och presentera en kvalitetsanalys av läkemedelsbehandlingen i ett tydligt och informativt format.

QSsystemet är unikt då det inte finns något lika omfattande kvalitetssäkringssystem för äldres läkemedelsbehandlingar på marknaden.

Qssystemet kan generera olika kvalitetsrapporter, ex över resultatet av en patientgrupps läkemedelsgenomgångar, till nytta för uppföljning och lärande.

Exempel på användningsområden

QSsystemet kan användas för att granska en patients befintliga läkemedelslista för att analysera om biverkningar är orsaken till underliggande hälsoproblem.

QSsystemet kan användas proaktivt innan insättning av läkemedel för att simulera och utvärdera föreslagna läkemedelsterapier för att förutse ett behandlingsförlopp och för att belysa risken för konflikter i läkemedelsanvändningen innan läkemedlet sätts in.

QSsystemet kan med fördel användas i samband med läkemedelsgenomgångar för äldre då analysprocessen tar hänsyn till Socialstyrelsens rekommendationer och Regioners direktiv.

QSsystemet används inte bara av läkemedelsförskrivare utan också av sjuksköterskor anställda på särskilda äldreboenden i samband med läkemedelsgenomgångar.

I QSsystemet så finns det också en kostnadsfri invånartjänst som kan användas av äldre patienter eller deras anhöriga för att göra en analys av läkemedelsbehandling att ha som underlag vid diskussion med förskrivande läkare. Se SeniorMiniQ (qpiab.se)

Klicka här för att kontakta oss

Quantum Satis
Ökar kraften i hela din organisation oavsett storlek.

Utöver en-till-en-konsultationer

Quantum Satis är mer än bara ett receptbelagt verktyg. Utöver dess beslutsstödsmöjligheter kombinerar den funktionalitet för både datafångst och statistik/rapporter för hanterings- och forskningsändamål, vilket ger verkligt innovativa förbättringar till din organisation.

Med moduler för läkare, sjuksköterskor, patienter och farmaceuter/kliniska farmakologer löper Quantum Satis igenom hela vårdkedjan som ett enda verktyg.

Enkel installation och skalbarhet

Quantum Satis är webbaserat vilket gör det enkelt att skala upp till fler användare och distribuera uppdateringar. Dessutom kan den enkelt integreras i befintliga vårdplattformar.