Analyssystem
för optimering av äldres
läkemedelsbehandlingar

Quality Pharma är ett e-hälsoföretag som erbjuder ett digitaliserat analyssystem (CDSS) som stödjer vårdgivare i arbetet med optimera äldre individers läkemedelsbehandlingar.

Quality Pharma grundades 2006 baserat på professor Johan Fastboms mångåriga forskning som syftar till att förbättra hälsa och livskvalitet för äldre patienter genom bättre läkemedelsanvändning. Detta ledde till utvecklingen av QSsystemet, ett system som bidrar till:

  • Säkrare användning av läkemedel tack vare optimalt stöd i samband med förskrivning och analys av läkemedelsbehandling
  • Förbättrad hälsa och livskvalitet för den äldre patienten
  • Sänkta kostnader för sjukvården tack vare färre läkemedelsrelaterade problem
  • Förenklar läkemedelsgenomgångar på äldreboenden och bidrar till samverkan mellan läkemedelsförskrivande läkare och omvårdnadspersonal
  • Automatgenererade rapporter av resultatet av läkemedelsgenomgångsarbetet utgör ett bra stöd för lärande och uppföljning
  • Enkel integration med de flesta befintliga elektroniska medicinska journaler (EMR)
,

Vad är Quantum Satis?

 

Quantum Satis är samlingsnamnet för att mycket kraftfullt analyssystem som används inom vård och omsorg som digitalt stöd i samband med läkemedelsgenomgångar med syftet att undvika läkemedelsrelaterade problem.

,

Varför använda Quantum Satis?

Varför bör vård och omsorg använda QSsystemet? Vård orsakad av läkemedelsrelaterade problem skapar mycket lidande hos de som drabbas, extra belastning för vård och omsorgspersonal samt gigantiska kostnader för samhället.

Enbart i Sverige blir varje år ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård. Med tanke på att ca 60% av sjukhusinläggningarna går att förebygga så är det ett faktum som bevisar behovet av QSsystemets existens. Källa: www.lartorget.sll.se

,

Hur fungerar Quantum Satis?

Hur fungerar QSsystemet inom vård och omsorg? Ansvarig läkemedelsförskrivare eller sjuksköterska inom omsorgen överför enkelt patienten/brukarens läkemedelslista till QSsystemet. Därefter fyller hen i en symtomskattningslista, phase -20, som innehåller de vanligaste läkemedelsbiverkningarna för äldre. Därefter ger man order till QSsystemet att bearbeta informationen med stöd av information som finns i FASS, SIL etc som sedan via algoritmer bearbetar datan för att tillverka en kvalitetsanalys för den unika patienten/brukaren.

En kvalitetsanalys som bidrar till stor nytta vid beslut om den äldre patientens läkemedelsbehandling.

,

Var används Quantum Satis?

QSsystemet används inom både vård och omsorg. Inom vården av förskrivande läkare och inom omsorgen i samband med läkemedelsgenomgångar. Med tanke på de stora behov som finns när det gäller kvalitetssäkring av äldre människors läkemedelsbehandlingar så har den internationella efterfrågan inneburit att QSsystemet är på väg att lanseras utomlands med start i Australien.

,

Vem är QS systemet till för?

En-till-en konsultationer: Quantum Satis är i grunden en analysmotor som är utformad för användning i kliniska eller dispenserande miljöer för att på ett säkert sätt tillhandahålla underlag för den som använder läkemedel i sin behandling.

Organisationsövergripande: QS-systemet kan också användas strategiskt i hela organisationer för att säkerställa att kvalitetsnivån höjs samtidigt som kostnader och risker sänks. Genom att säkerställa att varje patients läkemedelsregim analyseras både vid vårdtillfället och som en del av en uppföljning kan en prioritetslista upprättas och användas för att minska risken för biverkningar.

Forskning och utveckling: Quantum Satis kan med fördel användas för att simulera potentiella konflikter mellan läkemedel. Systemet bidrar till att utveckla säkra processer och minska risker utan att verkliga patienter behöver delta. Ovärderligt i FoU-sammanhang.

Samhällsnytta: Genom att använda QS systematiskt i alla läkarkonsultationer och inom äldreomsorgen kan Quantum Satis avsevärt minska risken för läkemedelsrelaterad sjukhusvistelse med tillhörande kostnader, onödig läkemedelsanvändning och försämrad livskvalitet.

Enskilda patienter, deras vårdare och familjer: Att som patient/anhörig ha tillgång till QS systemet i sin egenvård är ett viktigt steg för ökad delaktighet. Quantum Satis kan bidra till en strömlinjeformad vårdkedja och underlätta patient/läkardialog.

Vad?

,

Vad är Quantum Satis?

Quantum Satis är samlingsnamnet för att mycket kraftfullt analyssystem som används inom vård och omsorg som digitalt stöd i samband med läkemedelsgenomgångar med syftet att undvika läkemedelsrelaterade problem.

Varför?

,

Varför använda Quantum Satis?

Varför bör vård och omsorg använda QSsystemet? Vård orsakad av läkemedelsrelaterade problem skapar mycket lidande hos de som drabbas, extra belastning för vård och omsorgspersonal samt gigantiska kostnader för samhället.

Enbart i Sverige blir varje år ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård. Med tanke på att ca 60% av sjukhusinläggningarna går att förebygga så är det ett faktum som bevisar behovet av QSsystemets existens. Källa: www.lartorget.sll.se

Mer>>

Hur?

,

Hur fungerar Quantum Satis?

Hur fungerar QSsystemet inom vård och omsorg? Ansvarig läkemedelsförskrivare eller sjuksköterska inom omsorgen överför enkelt patienten/brukarens läkemedelslista till QSsystemet. Därefter fyller hen i en symtomskattningslista, phase -20, som innehåller de vanligaste läkemedelsbiverkningarna för äldre. Därefter ger man order till QSsystemet att bearbeta informationen med stöd av information som finns i FASS, SIL etc som sedan via algoritmer bearbetar datan för att tillverka en kvalitetsanalys för den unika patienten/brukaren.

En kvalitetsanalys som bidrar till stor nytta vid beslut om den äldre patientens läkemedelsbehandling.

Mer>>

Var?

Var används Quantum Satis?

QSsystemet används inom både vård och omsorg. Inom vården av förskrivande läkare och inom omsorgen i samband med läkemedelsgenomgångar. Med tanke på de stora behov som finns när det gäller kvalitetssäkring av äldre människors läkemedelsbehandlingar så har den internationella efterfrågan inneburit att QSsystemet är på väg att lanseras utomlands med start i Australien.

Mer>>

För vem?

Vem är QS systemet till för?

QSsystemets olika analysprogram kan användas av förskrivande läkare, sjuksköterskor verksamma inom äldreomsorgen samt ledande tjänstemän och politiker som vill följa upp förskrivningen av läkemedel till äldre.

En särskild modul i QSsystemet är utvecklad som en kostnadsfri invånartjänst där äldre patienter eller anhöriga kan genomföra en läkemedelsbehandlingsanalys att ta med till sin läkare för ev justeringar av läkemedelsbehandlingen.

Eftersom QSsystemet binder ihop alla aktörerna och patienten är delaktig så uppnås en högre kvalitet.

Mer>>

Klicka här för att kontakta oss

2 minuters information från Professor Johan Fastbom om hur QSsystemet fungerar

Quantum Satis (tidigare MiniQ) utmärkelser

Pris för forskning med framstående potential för affärer
inom digitalisering